REGLEMENT DEELNEMERS AGRARISCHE DAGEN SOMEREN 2019

 

ARTIKEL 1

De organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, die buiten hun toedoen zijn ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord, zoals brand, nationale ramp e.d.) de genoemde data en tijden van de expositie/demonstratie te wijzigen ofwel de expositie/demonstratie geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen inschrijvers, onverschillig of hun reeds ruimte mocht zijn toegewezen, aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisatoren op vergoeding van enigerlei schade, in welke vorm of uit welke oorzaak deze mocht zijn ontstaan.

Wijziging van data en tijden, als bedoeld, geeft de inschrijvers niet het recht hun inschrijvingen geheel of gedeeltelijk terug te nemen.

Vindt de expositie/demonstratie geen doorgang, dan worden de inschrijvingen en eventueel reeds geschiede vaststellingen van ruimte als vervallen beschouwd en zullen de door de inschrijvers gedane betalingen terzake van de standhuur worden gerestitueerd, onder aftrek van de reeds voor de organisatie van de expositie/demonstratie ontstane kosten, die geheel of gedeeltelijk voor de inschrijvers naar evenredigheid op basis van de stand/ demonstratieruimte, waarvoor werd ingeschreven, c.q. die werd toegewezen, kunnen worden omgeslagen. Deze restitutie zal geschieden binnen 60 dagen na het besluit de expositie/demonstratie geen doorgang te doen vinden.

 

ARTIKEL 2

De deelnemers aan de expositie/demonstratie wordt gratis een aantal deelnemerskaarten verstrekt die doorlopend toegang tot het terrein geven. Over het aantal te verstrekken deelnemerskaarten, dat tijdig vóór het houden van de expositie/ demonstratie aan de deelnemers zal worden bekendgemaakt, beslissen de organisatoren. De deelnemerskaarten zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend worden aangevraagd voor personen die behoren tot het bedrijf of de organisatie van de deelnemers.

 

ARTIKEL 3

De organisatoren hebben, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, het recht:

 1. goederen, die zij niet toelaatbaar achten of
 2. goederen, die niet zijn vermeld op de aanmeldingskaart te weigeren, resp. onmiddellijk van de expositie te doen verwijderen. Machines en werktuigen dienen te voldoen aan de eisen van de arbeidsinspectie.

 

ARTIKEL 4

Het inschrijven voor deelneming aan de expositie/demonstratie dient te geschieden op een aan de inschrijver ter beschikking gestelde aanmeldingskaart.

Een inschrijving kan niet eenzijdig door de inschrijver worden ingetrokken, dan wel gewijzigd. Indien na inzending van het aanmeldingsformulier om wat voor reden dan ook van deelname wordt afgezien zijn de organisatoren gerechtigd kosten in rekening te brengen, dan wel reeds betaalde standhuur als kostenvergoeding te beschouwen.

 

Indien de organisatoren besluiten een inschrijving niet in behandeling te nemen zal de inschrijver daarvan in kennis worden gesteld onder vermelding van de redenen die tot dit besluit hebben geleid. De organisatoren bepalen voor elke inschrijver plaats en afmeting van de ruimte die wordt toegewezen. De vaststelling van de standruimte geschiedt zo spoedig mogelijk en is bindend voor de inschrijvers, zowel wat betreft de afmeting als de plaats. De organisatoren zijn in bijzondere gevallen bevoegd tot wijziging van de reeds toegewezen standruimte, zonder dat de inschrijver recht kan doen gelden op de vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht worden geleden. In dit geval is de inschrijver gerechtigd binnen een week na bekendmaking van deze wijziging zijn deelneming aan de expositie/demonstratie in verband met deze wijziging schriftelijk te annuleren. De reeds betaal¬de standhuur wordt in dat geval gerestitueerd. Bij niet deelname op last van de organisatie is deze gerechtigd om voor wat betreft terugbetaling van standhuur reeds gemaakte kosten in mindering te brengen.

 

ARTIKEL 5

Indien een inschrijver de door hem, als gevolg van zijn voorgenomen deelneming aan de expositie/demonstratie verschuldigde bedragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft voldaan, zijn de organisatoren gerechtigd hem geen standruimte toe te wijzen of een reeds verleende toewijzing in te trekken, onverminderd hun aanspraak op volledige vergoeding van deze bedragen.

 

ARTIKEL 6

De deelnemers zijn gehouden de hun toegewezen ruimte na het beëindigen van de expositie in dezelfde staat achter te laten als deze aan hen ter beschikking is gesteld vóór aanvang van de opbouwperiode. In het geval van demonstraties wordt het toegewezen terrein in die staat achter gelaten, dat alleen sporen/veranderingen zichtbaar blijven die noodzakelijkerwijs zijn ontstaan door het houden van de demonstraties.

 

ARTIKEL 7

De deelnemers zijn gehouden de door de organisatoren te geven voorschriften en richtlijnen nauwkeurig op te volgen. Bij niet opvolging van een door of namens de organisatoren gegeven aanwijzing kunnen op kosten van de deelnemer de noodzakelijk geachte voorzieningen worden getroffen.

 

ARTIKEL 8

Het is de deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of namens de organisatoren niet toegestaan:

 1. Het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, muziek ten gehore te brengen en/of geluid te veroorzaken, alles voor zover dit hinder kan opleveren.
 2. Loterijen te houden, prijsvragen uit te schrijven en zogenaamd "standwerk" te verrichten, alsmede reclame te maken voor goederen en diensten die niet tot de expositie zijn toegelaten, respectievelijk voor ondernemingen of instellingen, die geen ruimte op de expositie hebben.
 3. Dranken te verstrekken aan bezoekers en medewerkers, anders dan koffie, thee en frisdranken, dit in verband met de vergunningen. In samenspraak met de organisatie kan door hen een horeca-unit geplaatst en bemand worden. Over het te verstrekken assortiment kunnen afspraken gemaakt worden.
 4. Glaswerk te gebruiken voor het uitserveren dranken.
 5. IJs of andere etenswaren te verkopen, welke niet via de organisatoren zijn verkregen.

 

ARTIKEL 9

Het is de deelnemers niet toegestaan:

 1. Toegewezen stand of demonstratieruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of af te staan, of met een andere deelnemer te ruilen.
 2. Reclamemateriaal te verspreiden, dat niet of niet direct betrekking heeft op het door hen tentoongestelde en tot de expositie toegelaten goederen alsmede reclamemateriaal uit te reiken van welke aard dan ook, dat overlast of schade aan veroorzaken.
 3. Reclamemateriaal buiten de standruimte te verspreiden.
 4. Licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen aanwezig te hebben of open vuren.
 5. Goederen, die door onaangename reuk of op andere wijze hinderen, aanwezig te hebben of hinderlijk geluidgevende toestellen in werking te stellen.
 6. Branchevreemde goederen te presenteren in de standruimte.

 

ARTIKEL 10

Door of namens de organisatoren kan een catalogus worden uitgegeven. De organisatoren of de door hen aangestelde redactie zijn (is) niet aansprakelijk voor fouten, tekortkomingen of omissies in de catalogus.

 

ARTIKEL 11

Goederen, daaronder begrepen de emballage, bevinden zich op de terreinen voor rekening en risico van de deelnemer.

De organisatoren belasten zich niet met het verzekeren van de goederen.

De organisatoren, hun bestuurders, de gemachtigden en personeel zijn niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, ten gevolge van beschadiging of verloren gaan van goederen, noch voor schade door het niet of onvoldoende functioneren van technische installaties of door eventuele andere gebreken van terreinen, gebouwen, tenten e.d., noch voor schade uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen of personen, alles indien en voor zover enige schade als bedoeld, niet door een door de organisatoren gesloten W.A.-verzekering mocht zijn gedekt. De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, personen die op welke wijze ook voor hem of in opdracht werkzaam zijn en houders van door hem verstrekte deelnemerskaarten en/of toegangsbewijzen. Verder voor de schade die door zijn inzendingen op welke wijze ook aan de organisatoren wordt veroorzaakt. Hij is verplicht de organisatoren te vrijwaren voor alle aanspraken, die anderen in verband met een en ander tegen de organisatoren zouden kunnen doen gelden.

ARTIKEL 12

De deelnemer dient binnen 4 weken, doch uiterlijk voorafgaand aan de beurs, na bevestiging van deelname door de organisatie, 25% van het factuurbedrag te voldoen. 2 maanden voor aanvang van de beurs wordt het volledige bedrag gefactureerd. Het totale factuurbedrag dient voor aanvang van de beurs volledig voldaan te worden.

ARTIKEL 13

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk wordt geacht, beslissen de organisatoren.

 

Someren-Heide – juli 2019

 

Thema ADS 2017

Thema 2017

Beursterrein

Adres
Smulderslaan 40
5712 PN Someren

Secretariaat

Wim van Tulden
Sneppenweg 7
5712 PE Someren
Tel. 06-46298499
ads@agrarischedagensomeren.nl

K.v.K. nr. 41091860
BTW nr. NL 8007 66 696 B01
IBAN nr. NL19RABO0148102999

Inschrijven nieuwsbrief

Voornaam*

Achternaam*

E-mail*

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.