Welkom op de pagina waarop wij winnaar van de Innovatieprijs met jullie delen!

Op woensdag 4 september 2019 is de jury van de ADS Innovatieprijs 2019 in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch bij elkaar gekomen.

De jury bestond uit:

  • Louis Swinkels, Wethouder gemeente Someren namens de ADS
  • Dennis Smetsers als plaatsvervanger van Judith Pijnenburg, directeur Rabobank Food & Agri Oost-Brabant
  • Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling Provincie Noord-Brabant
  • Arie Meulepas, programmamanager Agrofood Provincie Noord-Brabant
  • Paul van Enckevort, Stuurgroep lid Landbouw Innovatie Brabant
  • Frank Hendrikx, bestuurslid ADS

 

Doel ADS Innovatieprijs

Frank Hendrikx heeft namens de Agrarische Dagen Someren een toelichting gegeven op de ADS Innovatieprijs en welk doel de organisatie met het uitreiken van de ADS Innovatieprijs wil bereiken.

In het kort wil de stichting Agrarische Dagen Someren innovaties welke zich richten op het verder verduurzamen van de agrarische sector en nog in een pril stadium van ontwikkeling bevinden aanjagen en stimuleren om door te zetten. Dit doet zij door middel van het bieden van een podium op de beurs, geldelijke bijdrage en media aandacht vóór en ná de Agrarische Dagen Someren.

De jury besprak in willekeurige volgorde de vijf genomineerde innovaties en maakte daarbij, rekening houdend met bovenstaande doelstelling, de volgende kanttekeningen:
De mobiele stikstofraffinage van Circularvalues

De mobiele stikstofraffinage bied op het eerste oog ontzettend veel positieve kansen voor de individuele melkveehouder. Door het “strippen” van drijfmest kan de melkveehouder besparen in kosten voor mestafzet en wordt mest niet meer gezien als afval maar kan het met behulp van de mobiele stikstofraffinage bewerkt worden tot kunstmest(vervanger). Wanneer we inzoomen op de technieken die toegepast worden in de mobiele stikstofraffinage dan zien we veel reeds bestaande technieken uit de mestbewerking terugkomen. Het innovatieve is dat alle technieken toegepast zijn in een mobiele installatie waardoor het makkelijk op bedrijfsniveau inzetbaar is. Dit scheelt behoorlijk wat transportbewegingen naar regionale verwerkers. De jury merkt op dat de mobiele stikstofraffinage een oplossing is om het mest te verwaarden maar dat de afzet van het vrijkomend product lastig is. Dit zien we bijvoorbeeld ook terug komen met de digestaat. Wanneer afzet goed geregeld kan worden en niet het nieuwe afvalproduct wordt is het voor melkveehouders zeker interessant om er in te investeren en zal het een bijdrage leveren in de omschakeling naar een duurzamere landbouw.

 

 

Ferment+ (ForFarmers en de Van Asten Group)

De technieken en processen die bij fermentatie worden toegepast zijn fantastisch en zullen grote toekomstige problemen oplossen. Met Ferment+ onderscheid de Van Asten Group zich ten opzichten van vele varkenshouders. Ferment+ betreft al een reeds bestaand product wat al verschillende jaren wordt toegepast binnen de Van Asten Group. Voor Ferment+ heeft de Van Asten Group in 2015 reeds al een innovatieprijs gewonnen.

 

Brabantia Precisiebemester (Landbouwcommunicatie en Mts. Kuipers-Bax)

In de precisielandbouw zijn al veel ontwikkelingen gaande waarbij de technieken zich in hoog tempo ontwikkelen en opvolgen. De kracht van de innovatie volgens de jury is dat de Brabantia, vanwege de eenvoud, zeer goed toepasbaar is door agrarische ondernemers. De kans is daardoor ook groot dat wanneer de innovatie verder ontwikkeld is, andere agrariërs de machine daadwerkelijk binnen de bedrijfsvoering gaan toepassen. De Brabantia levert ook een efficiency slag op doordat bemesten en poten in een werkgang kunnen, beschadiging van de bodemstructuur en ecologische bodemleven wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen. Dat bij het toedienen van meststoffen gebruik wordt gemaakt van spuiloog, wat als afvalstof uit de luchtwassers komt, een bijdrage wordt geleverd aan kringlooplandbouw.

 

 

Animal Life Plus

De inzending van Animal Life Plus ziet er veelbelovend uit. Het aanpakken van problemen bij de bron wordt door overheden gestimuleerd. Hoewel op dit moment al veel wordt in gezet op verneveling en ionisatie kan het een belangrijke bedragen leveren aan het verbeteren van het stalklimaat en de uitstoot naar de omgeving. Het feit dat de producten van Animal Life Plus gebruikt kunnen worden tijdens het schoonmaken van de dierleefruimtes kan de ondernemer enorm veel tijdsbesparing opleveren. De jury vraagt zich wel af of het product zich daadwerkelijk gaat bewijzen ofdat het niet de kip met de gouden eieren wordt. In het verleden is al veel ge-experimenteert met probiotica.  Om hier achter te komen zou product langjarig gevolgd moeten worden in proefopstellingen. Het is in elk geval een ontwikkeling die, gelet op de overlaste gebieden, zeker gevolgd moet worden.

X-Power (Evax b.v.)

De X-power betreft een ver ontwikkeld product dat door grote dealers en importeurs reeds wordt omarmd als alternatief op chemische onkruidbestrijding / loofdoding. Over de techniek en de doelgroep is zeer goed over nagedacht. Wellicht dat een kleinere versie ook mogelijkheden biedt voor openbaar groen of voor in de toekomst als toepassing op kleine autonome tractoren.

 

Conclusie en vaststelling winnaar

De beslissing was niet eenvoudig, omdat er niet één product was dat er bovenuit sprong en op alle beoordelingspunten scoorde. Na de vijf nominaties nog eens de revue te hebben laten passeren, kwamen er twee bovendrijven, waarna de jury na enig overleg uiteindelijk de inzending van Landbouwcommunicatie, Brabantia van de firma Mts. Kuipers-Bax als meest innovatief product van de vijf genomineerde beoordeelde. De motivatie daarvoor is hierboven in de beschrijving te lezen.

 

 

 

 

 

Thema ADS 2017

Thema 2017

Beursterrein

Adres
Smulderslaan 40
5712 PN Someren

Secretariaat

Wim van Tulden
Sneppenweg 7
5712 PE Someren
Tel. 06-46298499
ads@agrarischedagensomeren.nl

K.v.K. nr. 41091860
BTW nr. NL 8007 66 696 B01
IBAN nr. NL19RABO0148102999

Inschrijven nieuwsbrief

Voornaam*

Achternaam*

E-mail*

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.